1. അകിഞ്ചനത്വം

    1. നാ.
    2. ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, ദാരിദ്യ്രം
    1. ജൈന.
    2. സർവസ്വപരിത്യാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക