1. അകിടുപകിടു

    1. നാ.
    2. അകിടുപകിട്, കീഴ്മേൽ മറിയൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക