1. അകിൽ

  1. നാ.
  2. തടിക്കു സുഗന്ധമുള്ള ഒരിനം വലിയ വൃക്ഷം, ചന്ദനത്തിൻറെ ഇനത്തിൽ പെട്ടത്
 2. അഖില

  1. വി.
  2. വിടവില്ലാത്ത, പൂർണമായ, മുഴുവനായ, എല്ലാമായ
  3. തരിശില്ലാത്ത, കൃഷിയിറക്കുന്ന
 3. ആകിൽ, ആയിൽ

  1. പ.മ.
  2. ആകുകിൽ, ആവുകിൽ [ആകുക]
  1. പ്രാ. വിന. അവ്യ.
  2. ആണെങ്കിൽ, ആകുന്നപക്ഷം
  3. കഴിയുമെങ്കിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക