1. അകിൽവെണ്ണ

    1. നാ.
    2. അകിലിൻറ്റെ കാതലിൽനിന്നു പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന എണ്ണ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക