1. അകുടീരം

    1. നാ.
    2. കുടിലല്ലാത്തത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക