1. അകുണ്ഠ

  1. വി.
  2. കുണ്ഠിതമില്ലാത്ത
 2. അകാണ്ഡ

  1. വി.
  2. കാണ്ഡമില്ലാത്ത, തായ്ത്തടിയില്ലാത്ത
  3. അനവസരത്തിലുള്ള, അസമയത്തുള്ള
  4. അപ്രതീക്ഷിതമായ, യാദൃച്ഛാ സംഭവിച്ച
  5. അകാരണമായ
 3. അഖണ്ഡ

  1. വി.
  2. ഖണ്ഡമല്ലാത്ത, മുഴുവനായ, ഛേദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
  3. മുടക്കമില്ലാത്ത. നാ. അഖണ്ഡത
 4. അകാണ്ഡേ

  1. അവ്യ.
  2. പെട്ടെന്ന്, അനവസരത്തിൽ, അപ്രതീക്ഷിതമായി, കാരണം കൂടാതെ
 5. അക്കണ്ഡൂ

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം നീർച്ചെടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക