1. അകുണ്ഠധിഷ്ണ്യം

    1. നാ.
    2. നിത്യമായ സ്ഥാനം, സ്വർഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക