1. അകുതൂഹലം

    1. നാ.
    2. കുതൂഹലം (താത്പര്യം), ഉണ്ടാക്കാത്ത വസ്തു
    3. ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ, ആഗ്രഹമില്ലയ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക