1. അകുപാരം

    1. നാ.
    2. സമുദ്രം
    3. ആമ
    4. കല്ല്, പാറ
    5. സമുദ്രജലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക