1. അകുലീന

    1. വി.
    2. നീചകുലത്തിൽ പിറന്ന, ആഭിജാത്യമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക