1. അകുശലം

  1. നാ.
  2. അമംഗലം, അശുഭം
  3. സാമർഥ്യമില്ലായ്മ
 2. അകൗശലം

  1. നാ.
  2. ക്ഷേമമില്ലായ്മ, ഭാഗ്യമില്ലായ്മ
  3. സാമർഥ്യക്കുറവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക