1. അകൃതകാമ

    1. വി.
    2. ആഗ്രഹങ്ങൽ സാധിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക