1. അകൃതക്രിയ

    1. വി.
    2. അകൃതകൃത്യ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക