1. അകൃതഘ്ന

    1. വി.
    2. ഉപകാരസ്മരണയുള്ള, നന്ദികെട്ടതല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക