1. അകൃതചികീർഷ

    1. നാ.
    2. മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആശ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക