1. അകൃതനിശ്ചയ

    1. വി.
    2. നിശ്ചയിക്കാത്ത, തീരുമാനം എടുക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക