1. അകൃതപ്രതിജ്ഞ

    1. വി.
    2. ഉടമ്പടി ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത, വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ചു നടക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക