1. അകൃതവേഷ

    1. വി.
    2. അണിഞ്ഞൊരുങ്ങാത്ത, വേഷം ധരിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക