1. അകൃതശ്രമ

    1. വി.
    2. അലസനായ
    3. പഠിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക