1. അകൃതസാക്ഷി

    1. വി.
    2. സാക്ഷിപറയാത്ത, സാക്ഷിയാക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക