1. അകൃതോദ്വാഹ

    1. വി.
    2. വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക