1. അകൃത്യം

    1. നാ.
    2. പാപം, ചീത്ത പ്രവർത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക