1. അകൃമില1

    1. വി.
    2. കൃമിയില്ലാത്ത
  2. അകൃമില2

    1. നാ.
    2. പ്രസവിക്കാത്ത സ്ത്രീ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക