1. അകൃഷ്ണ

    1. വി.
    2. കറുപ്പല്ലാത്ത, വെളുത്ത, അശുദ്ധിയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക