1. അകൃഷ്ണകർമാവ്

    1. നാ.
    2. കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവൻ
    3. സത്കർമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക