1. അകൃഷ്യ

    1. വി.
    2. കൃഷി ചെയ്യാൻ കൊള്ളരുതാത്ത
  2. ആകൃഷ്യ

    1. അവ്യ.
    2. ആകർഷണം ചെയ്തിട്ട്, വലിച്ചെടുത്ത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക