1. അകോടം

    1. നാ.
    2. കോട്ടം കൂടാതെ വളരുന്നത്, കമുക്
  2. ആഖോടം

    1. നാ.
    2. ആക്ഷോടം (മലഉയുകമരം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക