1. അകോവിദ

    1. വി.
    2. സാമർഥ്യമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക