1. അക്കടാ

    1. വ്യാ.
    2. അദ്ഭുതദ്യോതകം. അയ്യടാ, അമ്പടാ ഇത്യാദിപോലെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക