1. അക്കനം

  1. നാ.
  2. പരബ്രഹ്മം
  3. അക്ഷരം
  4. ലോകം
  5. ബഹുമാനം
  6. പ്രകൃതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക