1. അക്കപ്പോര്

    1. നാ.
    2. വഴക്ക്, ലഹള, ശണ്ഠ
    3. ഉപദ്രവം, ശല്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക