1. അക്കപ്രശ്നം

    1. നാ.
    2. പദപ്രശ്നത്തിൻറെ മാതൃകയിൽ അക്കങ്ങൾകൊണ്ടു പൂരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നസമ്പ്രദായം
    3. അക്കം (സംഖ്യ) പറയിച്ച് ജ്യോതിഷപ്രകാരം നടത്തുന്ന ഫലവിചാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക