1. അക്കാനിമാടൻ

    1. നാ.
    2. കള്ളുകുടിയൻ
    3. തിരിച്ചറിവില്ലാത്തവൻ, വകതിരിവില്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക