1. അക്കാരം

    1. -
    2. അക്കരം.
  2. അക്കരം

    1. നാ.
    2. ശിശുക്കൾക്കു നാക്കിലുണ്ടാകുന്ന പൂപ്പൽ രോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക