1. അക്കാരപ്പൂട

    1. നാ.
    2. ഇലയുടെപുറത്ത് ലോമങ്ങളുള്ള ഒരിനം നീർച്ചെടി. (കൃമിനാശിനിയായി ഉപയോഗിക്കാം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക