1. അക്കിത്രാണം

    1. നാ.
    2. വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തതിനാൽ ആഹാരത്തിനുണ്ടാകുന്ന അത്യാർത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക