1. അക്കുറി

  1. അവ്യ.
  2. അത്തവണ
 2. അകിറ്

  1. -
  2. എകിറ്.
 3. ആക്കറ, -റം

  1. നാ.
  2. ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ആർത്തി, തീറ്റക്കൊതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക