1. അക്കുളം

  1. നാ.
  2. കക്ഷം
  3. ഇക്കിളി, കിക്കിളിയിടൽ
 2. ആഗളം

  1. അവ്യ.
  2. കഴുത്തുവരെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക