1. അക്കൂറ്റ്

    1. നാ.
    2. അങ്ങേപ്പുറം, അയൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക