1. അക്കൗണ്ടന്റ്

    1. നാ.
    2. കണക്കപ്പിള്ള, കണക്കെഴുത്തിൽ പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ആൾ
  2. അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ

    1. നാ.
    2. സർക്കാരിൻറെ വരവുചെലവ് കണക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കച്ചേരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക