1. അക്കൽ

  1. നാ.
  2. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, തല, തലച്ചോർ
  3. ജ്ഞാനം
 2. അക്കൽ വിട്ടം

  1. -
  2. അക്കപ്പടം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക