1. അക്കൽക്കറുവ

    1. നാ.
    2. അക്രാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക