1. അക്രമഭിന്നം

    1. നാ. ഗണിത.
    2. ക്രമപ്രകാരമല്ലാത്ത ഭിന്നം, ഛേദത്തേക്കാൾ വലിയ അംശത്തോടു കൂടിയ ഭിന്നം, വിഷമഭിന്നം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക