1. അക്രമരാഹിത്യം

    1. നാ.
    2. അക്രമം ഇല്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക