1. അക്രമിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. അക്രമം കാട്ടുക, മുറവിട്ടു പ്രവർത്തിക്കുക
 2. ആക്രമിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. കടന്നു ചെല്ലുക, അതിരുകടക്കുക
  3. കയ്യേറ്റംചെയ്യുക, കടന്നുപിടിക്കുക
  4. പിടിച്ചടക്കാൻ ചെല്ലുക, പടയേറുക, ബലാത്കാരമായി കടന്നു ചെല്ലുക
  5. കയറുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക