1. അക്രാടം

  1. നാ.
  2. അക്ഷോടം, താന്നിമരം
 2. ആക്രീഡം

  1. നാ.
  2. കളി, വിനോദം
  3. ക്രീഡാസ്ഥാനം, ആരാമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക