1. അക്രിയവാദി

    1. നാ.
    2. അക്രിയവാദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ. (ബ്രാഹ്മണർ ശ്രീബുദ്ധനിട്ട പരിഹാസപ്പേർ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക