1. അക്രൂര

    1. വി.
    2. ക്രൂരതയില്ലാത്ത, ദയയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക