1. അക്രൂരൻ

    1. നാ.
    2. ശ്രീകൃഷ്ണൻറെ ബന്ധുവായ ഒരു ഭക്തൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക