1. അക്ര്ഋന്തനം

    1. നാ.
    2. മുറിക്കാതിരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക